TDP
ÖNEMLİ
TARİHLER

Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak Türkçe gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sunum yapacak olan yazarların 9 Nisan 2021 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt dışı yazarların bildiri özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 13 Aralık 2020

Tüm çalışma gruplarına ait oturumların bitiminde aynı salonda seçilmiş bildiri sunumlarına yer verilecektir.

 

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç”. Olgu sunumları için ise “Giriş”, “Olgu”, “Sonuç” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Başlık açık net olmalı çalışmayı tanımlamalıdır.
 • Amaç veya hipotez açık olarak belirtilmeli, birincil varsa ikincil sonlanım noktaları ifade edilmelidir.
 • Yöntem bölümünde çalışmanın tipi, özellikleri (retrospektif, prospektif, randomize, kontrollü, kör vs),  hasta alım/dışlama kriterleri ifade edilmeli, girişimler, değerlendirme parametreleri  kısa ancak öz tarif edilmelidir. 
 • Etik onay, onam varsa belirtilmesini, kullanılan istatistiki yöntemlerin sunulmasını rica ederiz.
 • Bulgular bölümünde yönteme uygun şekilde sonuçlar verilmelidir.
 • Hipoteze uygun birincil ve ikincil sonuçlar vurgulanmış olmalıdır.
 • Sonuç açık net bir şekilde yazılmalıdır. Sonuç bölümünde sonuçlar yorumlanmalı, başka araştırmalarla karşılaştırma yapılmış ise belirtilmeli, çalışmanın kuvvetli ve zayıf yanları vurgulanmalıdır. 
 • Çalışma bir fon tarafından desteklenmişse mutlaka dip not olarak belirtilmelidir.

Yazım kurallarına uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Ana Konular

 • Adli Patoloji
 • Baş ve Boyun Patolojisi
 • Dermatopatoloji
 • Endokrin Patoloji
 • Gastrointestinal Sistem Patolojisi
 • Hematopatoloji
 • Hepatobiliyer Sistem ve Pankreas Patolojisi
 • Jinekopatoloji
 • Kardiyovasküler Patoloji
 • Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
 • Meme Patolojisi
 • Moleküler Patoloji
 • Nefropatoloji
 • Nöropatoloji
 • Patolojide Bilişim
 • Pediatrik ve Perinatal Patoloji
 • Pulmoner Patoloji
 • Sitopatoloji
 • Üropatoloji
 • Diğer Konular

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildiri Kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca kongre web sayfasındaki “Bildiri Sonuçları” bölümünden de sonuçlar takip edilebilir.


Sunum Bilgileri
Sözlü Sunumlar
Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

Poster Sunumlar
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.


Dikkat

 • Bilimsel değerlendirme sonrasında bildirilerin, başvuru sırasında tercih edilen poster veya sözel sunum kategorilerinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yazarlara e-posta yoluyla, kabul mektubu içerisinde bildirilir.
 • Poster olarak gönderilen ve yüksek puan alan bildirilerin kurallara uygun şekilde basılı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu bildiriler poster başı sözel sunum şeklinde sunulacak ve sözel sunum kategorisinde yer alacaktır. Belirlenen tarih ve saatte asılmayan ve tartışma oturumunda sunumu yapılmayan bildiriler sözel sunum kategorisinden çıkarılır.