TDP
ÖNEMLİ
TARİHLER

Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak Türkçe gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sunum yapacak olan yazarların 9 Nisan 2021 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt dışı yazarların bildiri özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Mart 2021

Tüm çalışma gruplarına ait oturumların bitiminde aynı salonda seçilmiş bildiri sunumlarına yer verilecektir.

Sponsorluk Desteği için Tıklayınız

 

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç”. Olgu sunumları için ise “Giriş”, “Olgu”, “Sonuç” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Başlık açık net olmalı çalışmayı tanımlamalıdır.
 • Amaç veya hipotez açık olarak belirtilmeli, birincil varsa ikincil sonlanım noktaları ifade edilmelidir.
 • Yöntem bölümünde çalışmanın tipi, özellikleri (retrospektif, prospektif, randomize, kontrollü, kör vs),  hasta alım/dışlama kriterleri ifade edilmeli, girişimler, değerlendirme parametreleri  kısa ancak öz tarif edilmelidir. 
 • Etik onay, onam varsa belirtilmesini, kullanılan istatistiki yöntemlerin sunulmasını rica ederiz.
 • Bulgular bölümünde yönteme uygun şekilde sonuçlar verilmelidir.
 • Hipoteze uygun birincil ve ikincil sonuçlar vurgulanmış olmalıdır.
 • Sonuç açık net bir şekilde yazılmalıdır. Sonuç bölümünde sonuçlar yorumlanmalı, başka araştırmalarla karşılaştırma yapılmış ise belirtilmeli, çalışmanın kuvvetli ve zayıf yanları vurgulanmalıdır. 
 • Çalışma bir fon tarafından desteklenmişse mutlaka dip not olarak belirtilmelidir.

Yazım kurallarına uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Ana Konular

 • Adli Patoloji
 • Baş ve Boyun Patolojisi
 • Dermatopatoloji
 • Endokrin Patoloji
 • Gastrointestinal Sistem Patolojisi
 • Hematopatoloji
 • Hepatobiliyer Sistem ve Pankreas Patolojisi
 • Jinekopatoloji
 • Kardiyovasküler Patoloji
 • Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
 • Meme Patolojisi
 • Moleküler Patoloji
 • Nefropatoloji
 • Nöropatoloji
 • Patolojide Bilişim
 • Pediatrik ve Perinatal Patoloji
 • Pulmoner Patoloji
 • Sitopatoloji
 • Üropatoloji
 • Diğer Konular

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildiri Kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adreslerine gönderilecektir.


SÖZLÜ SUNUM BİLGİLERİ

Sözlü Sunumlar
Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

Poster Sunumlar
Online Kongre Sistemi üzerinden e-poster olarak sunulacaktır. Hazırlık ile ilgili tüm detaylar kabul mektuplarında belirtilecektir.
Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler, kongre sonrası yayınlanacak bildiri kitabında yayınlanacaktır.


Dikkat

 • Bilimsel değerlendirme sonrasında bildirilerin, başvuru sırasında tercih edilen poster veya sözel sunum kategorilerinde değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik yazarlara e-posta yoluyla, kabul mektubu içerisinde bildirilir.
 • Belirlenen tarih ve saatte sözlü bildiri oturumunda sunumu yapılmayan bildiriler sözel sunum kategorisinden çıkarılır.