TDP
ÖNEMLİ
TARİHLER

Seçilmiş Sözlü Bildiriler

Sunum No Oturum Adı Oturum Tarihi Oturum Saati Salon Sunan Bildiri Başlığı
S-110 Nöropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 1 Ayça Erşen Danyeli Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Morfomoleküler Entegre Tanısı İçin Özelleştirilmiş NGS Panelinin Gerekliliği
S-108 Nöropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 1 Yunus Baran Kök H3K27M Mutant Difüz Gliomlar: Klinik, Anatomik ve Moleküler Varyasyonlar
S-105 Nöropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 1 Güneş Güner İzomorfik Diffüz Gliomlar ve OLIG2 Ekspresyonu
 
S-083 Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 2 Zehra Şahin Yuvarlak Hücreli Sarkomlarda Güncel Moleküler Sınıflama ve Klinikopatolojik Korelasyon
S-084 Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 2 Hamed Jafarzadeh Andabıl MDM2, CDK4 ve p16 Belirleyicilerinin Liposarkom Tanısına Katkısı
S-082 Kemik-Yumuşak Doku Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 2 Altan Kavuncuoğlu Mezenkimal Tümörlerde Epitelyal-Mezenkimal Transizyon (EMT)/Mezenkimal-Epitelyal Transizyon (MET) Belirteçlerinin İmmünhistokimyasal Analizi
 
S-073 Jinekopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 3 Fatma Gündoğdu İnterval Debulking Cerrahisi Yapılmış Over Kanser Hastalarında İlk Biyopsideki PD-L1 ve CD8 Ekspresyon Düzeylerinin Neoadjuvan Kemoterapiye Yanıt ve Sağkalım ile İlişkisi
S-075 Jinekopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 3 Cevriye Cansız Ersöz Endometrial Kanserlerde Sentinel Lenf Nodülü Değerlendirmesi ve Ultrastaging
S-071 Jinekopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:00-10:30 Salon 3 Nazlı Eylem Alkanat BCOR İmmünohistokimyası Yüksek Dereceli Endometrial Stromal Sarkomların Tanısında Yararlı Bir Belirteç Midir?
 
S-032 Endokrin Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 1 Büşra Özbek Papiller Tiroid Karsinomlarında Uzak Organ Metastazı Riskini Öngörmek Mümkün mü?: p27 ile bir İmmmunohistokimyasal Çalışma
S-036 Endokrin Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 1 Hale Kıvrak Anaplastik ve Az Diferansiye Tiroid Kanserlerinde PD-L1 Ekspresyonu
S-031 Endokrin Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 1 Penbe Gül Ergün Eş Zamanlı Metastatik ve Metastatik Olmayan Papiller Tiroid Karsinom Olgularında mi-RNA Profillerinin Karşılaştırılması
 
S-043 Gastrointestinal Sistem Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 3 Medine Özgür Günay Primer Mide Adenokarsinomlarının İmmunohistokimya ve İn-Situ Hibridizasyon Yöntemleri ile Moleküler Sınıflaması, TRK Yolağının Sınıflamadaki Olası Rolünün Belirlenmesi, Klinikopatolojik Parametreler ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi
S-039 Gastrointestinal Sistem Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 3 Emin Büyüktalancı Gastrointestinal Traktus Nöroendokrin Neoplazilerinde Ki-67 Proliferasyon İndeksinin Hesaplanmasının Optimizasyonu
S-045 Gastrointestinal Sistem Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 3 Lütfiye Dilşad Miçooğulları Venöz İnvazyon: Kolorektal Kanserlerde Göz Ardı Edilebilen Önemli Bir Prognostik Parametre, Türkiye’de Patologlar Arasında Yapılan Anket ve Tek Merkez Araştırma Sonuçları
 
S-058 Hematopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 4 Hazal İzol Özmen Plazma Hücreli Myelom Olgularında Kemik İliği Biyopsilerinde Plazma Hücre Yüzdesi, Tutulum Paterni, Fibrozis ve Mikrodamar Yoğunluğunun Prognoz İle İlişkisi
S-059 Hematopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 4 Selçuk Cin Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalarda PD-L1 Ekspresyonunun Prognozla İlişkisi
S-061 Hematopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:30-16:00 Salon 4 Seda Gün Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Hastaların Klinikopatolojik, İmmünofenotipik Özellikleri ve Sağkalıma Etkisi
 
S-136 Üropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 1 Fadime Gül Salman Kas İnvaziv Olmayan BCG Refrakter Mesane Karsinomlarında Mikrosatellit İnstabilitesi ve PD-L1 Ekspresyonunun Araştırılması
S-141 Üropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 1 Merve İnceman Şeffaf Hücreli, Papiller ve Kromofob Renal Hücreli Karsinom Tiplerinde PD-1, PD-L1 VE CTLA-4 Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Parametreler ile İlişkisi
S-142 Üropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 1 Nazlı Türk Mesanenin Noninvaziv ve İnvaziv Ürotelyal Karsinomlarında B7-H3, TİM-3 ve BTLA’nın İmmunohistokimyasal Analizi, Histolojik Grade ve Lenf Nodu Tutulumu ile İlişkisinin Belirlenmesi
 
S-097 Moleküler Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 2 Taha Cumhan Şavlı Böbrek Hücreli Karsinom Ve Böbrek Hücreli Karsinom Metastazlarında MikroRNA-21 ve MikroRNA-210 Ekspresyonunun Histolojik Tümör Tipi ve Prognozla İlişkisi
S-096 Moleküler Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 2 Gamze Usul Nöroendokrin Özellikler Gösteren Primer İnvaziv Meme Karsinomlarında, Nöroendokrin Diferansiasyon Yaygınlığının MikroRNA 21 ve MikroRNA let7f Ekspresyonu Yanı Sıra Klinikopatolojik Parametreler ile İlişkisi
S-098 Moleküler Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 2 Çisel Aydın Meriçöz Yeni Nesil Sekanslama Amacıyla Kullanılan Parafin Bloklar ile Yayma Preparatların Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 
S-115 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi -Pediatrik Patoloji - Adli Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 3 Esra Çobankent Aytekin Fetal İskelet Displazilerine Perinatal Tanısal Yaklaşım
S-080 Kardiyovasküler Sistem Patolojisi -Pediatrik Patoloji - Adli Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00-09:30 Salon 3 Eren Altun Koroner Arter Bypass Grefti (CABG) Ameliyatı Yapılan Metabolik Sendromlu Hastalarda Nesfatin-1, Galektin-3, Ghrelin ve Leptin Ekspresyonlarının Prediktif Değeri
 
S-101 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 21 Mayıs 2021 Cuma 12:00-13:00 Salon 1 Sidar Bağbudar Fibriler Glomerülonefrit Ayırıcı Tanısında DNAJB9 Ekspresyonu ve Atipik Formlar
S-135 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 21 Mayıs 2021 Cuma 12:00-13:00 Salon 1 Münire Çağın 2016 DSÖ Klasifikasyonu ile Tanımlanan ‘Malignite Potansiyeli Belirsiz Ürotelyal Proliferasyon’un Prognostik ve Prediktif Değeri Üzerine Histomorfolojik Ve İmmünohistokimyasal Analiz
S-134 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 21 Mayıs 2021 Cuma 12:00-13:00 Salon 1 Hacer Ece Özcan Berrak Hücreli Tip Renal Hücreli Karsinomlarda P27, RhoA ve Aktin Gen İfadesinde İmmunohistokimyasal Olarak Saptanan Farklı Bir Sitoplazmik Boyanma Paterni
 
S-021 Dermatopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 16:00-16:30 Salon 1 Seda Baytekin Karaoğlan Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Programlanmış Ölüm Ligandı -1 (PD-L1)  ve Lenfosit Aktivasyon Geni -3 (LAG-3) Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Önemi
S-017 Dermatopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 16:00-16:30 Salon 1 Dilek Koyuncu Yamak İnflamatuar Dermatit Ve Erken Evre Mikozis Fungoides Ayırıcı Tanısında Ve Mikozis Fungoides Progresyon Spektrumunda mikroRNA İlişkili Proteinlerin İfadesinin Değerlendirilmesi
S-023 Dermatopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 16:00-16:30 Salon 1 Mustafa Emre Ercin Melanositik Tümörlerde Hipoksi ve Enerji Metabolizmasının Yeniden Programlanması Arasındaki İlişkinin Araştırılması
 
S-047 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 21 Mayıs 2021 Cuma 16:00-16:30 Salon 2 Eylül Gün Kolorektal Adenomlarda Displazi Derecelendirmesinin Güncel Rehber İle Uyumluluğunun Araştırılması – Ulusal Bir Anket Çalışması
S-056 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 21 Mayıs 2021 Cuma 16:00-16:30 Salon 2 Emine Bozkurtlar Fatty Acid Synthase=Yağ Asid Sentaz’ın (FAS) İnflamatuar Barsak Hastalığı (İBH) Tanı Ve Seyrindeki Rolü
S-053 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 21 Mayıs 2021 Cuma 16:00-16:30 Salon 2 Sibel Erdamar Çetin Metastatik Kolorektal Karsinomlarda KRAS, NRAS, BRAF Mutasyonları ve MSİ Statusu İle HER2 Amplifikasyonu ve PDL1 Ekspresyonunun Klinikopatolojik Bulgularla İlişkisi
 
S-093 Meme Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 16.00-16:30 Salon 3 Tülin Öztürk Meme Kanseri ve Kanser Çevresi Dokularında Steroidogenez Yolağı Metabolik Akış Profillerinin Belirlenmesi ve Klinikopatolojik Bulgularla Karşılaştırılması
S-087 Meme Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 16.00-16:30 Salon 3 Tuğçe Bölme Şavlı Meme Karsinomlarında Tümör Tomurcuklanmasının Önemi ve E-Cadherin, CD44 ve CTLA-4 Ekspresyonları İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
S-155 Meme Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 21 Mayıs 2021 Cuma 16.00-16:30 Salon 3 Aslı Naldemir Östrojen ve Progesteron Reseptörü Negatif Meme Kanserlerinde KRAS, BRAF ve PIK3CA Mutasyonlarının Değerlendirilmesi
 
S-100 Nefropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 1 Resmiye Irmak Yüzügüldü Farklı Kaynaklı Skualen'in İn Vivo Podosit Hasarı Üzerine Etkisi
S-102 Nefropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 1 Özge Hürdoğan Transplante Böbrek İndikasyon Biyopsilerinde Doğal-Öldürücü (NK) Hücreler (CD56/CD34) ve Makrofajların (CD163/CD34) Kompartmanlar Arası Farklılıklarının İncelenmesi Ve Elektron Mikroskopik Bulgular İle Korelasyonu
S-099 Nefropatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 1 Gözde Elif Taşar Kapaklı İmmünglobulin A Nefropatili Hastalarda C4d, ADAM10 ve WT1 Ekspresyonunun Araştırılması ve Prognoz Üzerine Etkisi
 
S-064 Hepato-Pankreato-Biliyer Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 2 İlke Evrim Seçinti Safra Kesesinde H.Pylori Varlığının Safra Kesesi Hastalıkları ve Midede H.Pylori Varlığı İle İlişkisi
S-068 Hepato-Pankreato-Biliyer Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 2 Ayşe Armutlu Hepatoselüler Karsinomda Tanı Tuzağı Oluşturabilecek Nadir Morfolojik Bulgular
S-065 Hepato-Pankreato-Biliyer Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 2 Adila Adilli “Pankreas Duktal Adenokarsinomlarında Kök Hücre Belirteci CD133 ve CXCR4/CXCL12 Kompleksinin Kötü Prognoz ile İlişkisinin Araştırılması”
 
S-127 Sitopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 4 Hatice Şeneldir High Grade Skuamöz İntraepitelyal Lezyondan Ayrılmayan Atipik Skuamöz Hücre (ASC-H) Grubunun hrHPV ve Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması
S-129 Sitopatoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:00-09:30 Salon 4 Şenay Erdoğan Durmuş Endobronşiyal Ultrasonografi-Transbronşiyal İğne Aspirasyonu (EBUS-TBİA) ile Örneklenen İntratorasik Lenf Nodları Ve Akciğer Lezyonlarında Sıvı Bazlı Sitoloji Testinin Tanısal Önemi
 
S-116 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30-15:00 Salon 1 Erdener Özer Treg Hücreleri: Spontan Abortuslarda Önemi Var mı?
S-072 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30-15:00 Salon 1 Sultan Deniz Altındağ Endometrioid Endometrial Karsinomlarda L1 Hücre Adezyon Molekülü (L1CAM) Ekspresyonu, Prognostik Önemi Ve Sağkalım İle İlişkisi
S-076 Seçilmiş Sözlü Bildiri Oturumu 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30-15:00 Salon 1 Çiğdem Sercan Endometrial Karsinomlarda CD47 Ekspresyonu ve Tümör İlişkili Makrofajların Klinikopatolojik ve Prognostik Önemi
 
S-114 Oftalmik Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00-16:30 Salon 1 Deniz Ateş Özdemir Konjonktival Melanositik Lezyonlarda CXCR7 ve BAP-1 İmmünohistokimyasının Önemi:
S-113 Oftalmik Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00-16:30 Salon 1 İbrahim Kulaç Oftalmik Patoloji Pratiğinde Kornea Biyopsileri: Korneal Distrofilerin Önemi ve Tanı Zorlukları
S-111 Oftalmik Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00-16:30 Salon 1 Nazlı Eylem Alkanat Retinoblastom: Retinositom Bileşeni, p16 Ekspresyonu ve Düşündürdükleri
S-112 Oftalmik Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00-16:30 Salon 1 Gülay Turan Konjonktival Papillomda PTEN İmmunreaktivitesi
 
S-006 Baş-Boyun Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00-16:30 Salon 4 Ülkü Küçük Erken ve İleri Evre Laringeal Skuamoz Hücreli Karsinomlarda, E-kadherin, Beta-Katenin, N-Kadherin, Zeb-1 ve αSMA Epitelial Mezenkimal Transizyon Belirleyicilerinin Prognostik Faktörlerle İlişkisi
S-007 Baş-Boyun Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00-16:30 Salon 4 Didem Doğan Larinks Yerleşimli Skuamöz Hücreli Karsinomlarda, Tümör Tomurcuklanması ve Hücre Yuva Boyutunun Klinikopatolojik Korelasyonu
S-009 Baş-Boyun Patolojisi Seçilmiş Sözlü Bildiriler 22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00-16:30 Salon 4 Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek Larinksin Skuamöz Hücreli Karsinomunda Tümör Tomurcuklanması Ve Tümör Stroma Oranının Prognostik Parametreler İle İlişkisi
 
S-122 Pulmoner Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 23 Mayıs 2021 Pazar 09:00-09:30 Salon 3 Cansu Yol Akciğerin Sarkomatoid Karsinomlarında MET Genetik Değişiklikleri Analizinde Tanısal Yöntemlerin Karşılaştırılması
S-124 Pulmoner Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 23 Mayıs 2021 Pazar 09:00-09:30 Salon 3 Pınar Bulutay Akciğer Adenokarsinomlarında Retinoblastom Ekspresyon Kaybı ve Histolojik Paternler İle İlişkisi
S-156 Pulmoner Patoloji Seçilmiş Sözlü Bildiriler 23 Mayıs 2021 Pazar 09:00-09:30 Salon 3 Doğu Vurallı Bakkaloğlu TTF-1 Negatif/P40 Negatif Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında D-PAS Histokimyasının Alt Tiplendirmede Tanıya Katkısı